@

Lasiommata deidamia Eversmann
(Wm`E)
c}WEWm
kC@
Jul.06.1997 @\i~1.33j
kC@
Jul.06.1997 @
i~1.33j
kC@
Jul.29.1995
@\i~1.33j
kC@
Jul.29.199
5 @i~1.33j
kC@эLsYiHj
Oct.27.1982 @\i~1.33j
kC@эLsYiHj
Oct.27.1982 @i~1.33j
kC@эLsYiHj
Oct.27.1982 @\i~1.33j
kC@эLsYiHj
Oct.27.1982 @i~1.33j