Melanitis phedima
(ジャノメチョウ科)
クロコノマチョウ
静岡県 大井川家山(祖谷 裕 氏 提供)
OCT 10.1988 ♂表(×1.33)
静岡県 大井川家山(祖谷 裕 氏 提供)
OCT 10.1988 ♂裏(×1.33)
生態写真