Lasiommata deidamia Eversmann
(Satyridae)
Tsumajiro ura-zyanome (jp)

Range:
Hokkaido,Honsyu,Shikoku

Flight:
2 or 3 times a year

Overwintering:
larva

References:
Hokkaido ssp:
deidamia Eversmann
Honshyu ssp:
interrupta Fruhstorfer
Shikoku ssp:
kampuzana Y. Yamazaki

Jul.15.2001
Hidaka Hokkaido
Jul.15.2001
Hidaka Hokkaido
Jul.15.2001
Hidaka Hokkaido
Jul.6.2006
Hidaka Hokkaido
Jul.6.2006
Hidaka Hokkaido
Jul.6.2006
Hidaka Hokkaido
         
         
Jul.15.2001
Hidaka Hokkaido