Polygonia c-aureum Linnaeus
(Nymphalidae)
Ki-Tateha (jp)

Range:
Hokkaido,Honshu,Shikoku,Kyushu

Flight:
2 times in Hokkaido
5 times or 6 times in Kyushu

Overwintering:
adult

References:

 
Sep. 2.2006
Yamanashi prf.
Sep. 2.2006
Yamanashi prf.
Sep. 2.2006
Yamanashi prf.
Sep. 2.2006
Yamanashi prf.
Sep. 2.2006
Yamanashi prf.