Rapala arata Bremer
(Lycaenidae)
Torafu-shijimi (jp)

Range:
Hokkaido, Honshu,Shikoku,Kyusyu

Flight:
two times a year

Overwintering:
pupa

References:

Jun.6.2004
Nakasatunai Hokkaido
Jul.16.2005
Urahoro Hokkaido
Jun.5.2004
Nakasatunai Hokkaido
Jun.5.2004
Nakasatunai Hokkaido
Jun.25.2006
Nakasatunai Hokkaido
Otofuke Hokkaido
@ @ @ @ @
Jun.25.2006
Nakasatunai Hokkaido
@ @ @ @ @
@